Cookies & Privacy

Over Durf te gaan

DTG is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). DTG is gevestigd aan de Prinsenstraat 8,7721 AJ Dalfsen. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@durftegaan.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dit privacybeleid geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van potentiële deelnemers en deelnemers aan onze workshops, trainingen en themareizen, cliënten die persoonlijke- of groepscoaching volgen en bezoekers van onze website. Onder potentiële deelnemers verstaan wij iedereen die zich aanmeldt voor een van onze activiteiten, maar nog niet is begonnen. Daarbij kan gedacht worden aan contactgegevens, gegevens van een workshop, training, themareis, coaching en klikgedrag.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geboortedatum, geslacht;
 • bank- en betaalgegevens
 • workshop-,training- themareis en coachgerelateerde gegevens

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • gebruik van social media.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, het verzorgen van onderwijs en coaching. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.

De door potentiële deelnemers en deelnemers opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor onderwijs (w.o. workshops, trainingen, themareizen) en coaching;
 • administratieve doeleinden, ten behoeve van het volgen van ons onderwijs en coaching en de daarvoor verschuldigde betalingen innen;
 • afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;
 • ondersteuning bij oriëntatie opleidings- en of coachingskeuze;
 • voorlichtingsdoeleinden;
 • het verstrekken van (nadere) informatievoorziening over actuele ontwikkelingen
 • verzenden (per e-mail) van informatiebrieven, facturen en overige (noodzakelijke) informatie vanuit DTG.

De door bezoekers van onze website opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • beveiligen en verbeteren van onze website;
 • verbeteren van onze dienstverlening.

Grondslag van de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van DTG is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je geen onderwijs kunt volgen.

Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. Voorbeeld hiervan is het verwerken van persoonsgegevens in verband met een factuur voor het innen van de verschuldigde bijdrage(n).

Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (met name: bewaren of verstrekken).

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en juiste voorlichting te geven. Op grond van deze belangen verwerken wij jouw persoonsgegevens, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt. Daarom houden wij jouw gebruik van de website bij.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken, stuur dan een email naar info@durftegaan.nl

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Derden die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld zelfstandige trainers, coaches, accountants, IT leveranciers. Voor sommige doorgiften moeten wij jouw toestemming vragen. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie.

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij en wij de zeggenschap hebben en behouden over de verwerking, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Hierin maken wij afspraken over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens. Een verwerker, in de zin van de AVG, kan bijvoorbeeld een partij zijn die bepaalde IT-werkzaamheden voor ons verricht of een financiële dienst die betalingen faciliteert.

Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

DTG bewaart jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie (‘EU’) door jouw gegevens op een server in de EU op te slaan. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij dat zij persoonsgegevens op servers in de EU opslaan. 

Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of beperken. Ook kun je soms bezwaar maken of overdracht van jouw persoonsgegevens vragen. Om in dit kader een verzoek aan ons te doen kun je contact met ons opnemen via info@durftegaan.nl  Bij twijfel over je identiteit, vragen wij je om je eerst te identificeren.

Inzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kun je contact met ons opnemen.

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid om persoonsgegevens te laten wissen. Wij beoordelen of een dergelijk verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen moeten wij namelijk jouw persoonsgegevens bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting of vanwege het faciliteren van onderwijs.

Beperken: je kunt contact met ons opnemen met een verzoek om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan.

Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn. 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. Het kan zo zijn dat wij – na je uitschrijving als deelnemer aan ons onderwijs – bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren voor onze administratie of vanwege een wettelijke verplichting..

Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons dat laten weten via info@durftegaan.nl  Wij helpen je graag verder. Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun je via info@durftegaan.nl  een klacht indienen. Wij zullen deze zorgvuldig behandelen.